Giriş Yap Kayıt Ol Hemen Ücretsiz Kayıt Ol geleceğini değiştir!
 • Üyelik Sözleşmesi


 •  www.sportyeer.com Alan adlı internet sitesine (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) üye olmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Siteye Üye olan herkes, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır.) yazılan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
   
   Site de sunulan hizmetler "ZERİF NET " (Bundan sonra "Ajans" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır.
   
  Ajans, bu Site de yer alan veya alacak olan her türlü bilgi, form, yazı, resim, video, fotoğraf, ses kaydı, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere diğer her türlü sesli ve/ya görsel malzemeyi ve Sözleşme maddelerini önceden bildirimde bulunmadan, dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler periyodik olarak Site de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Ajans tarafından yapılan her değişikliği Üyeler üyelikleri devam ettiği sürece kabul etmiş sayılacaktır.
   
  1.TANIMLAR
   
  Site: Ajans tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ("on-line”) ortamdan erişimi mümkün olan www.sportyeer.comalan adlı web sitesidir veyeteneklerini sergilemek isteyen kişileri profil oluşturmalarına izin vermek suretiyle bunlara ulaşmak isteyenlerle (talepleri doğrultusunda) aynı platformda bir araya getirmeye çalışan elektronik hizmet ortamıdır.
   
  Üye: Siteyeüyelik ücreti ödemek suretiyle profil oluşturan her gerçek kişi.
   
  Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe ya da başka bir web sitesinden Siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
   
  İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, fotoğraf, video, link, metin, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
   
  Hizmetler: Ajans’ın Üyelerine sunduğu, elektronik ortamda, kişisel özelliklerini ve kendi bilgilerini girme, ekleme, değiştirme ve bu bilgilerin Ajans ve Ajans’ın diğer kurumsal kullanıcıları tarafından gruplandırılması, sınıflandırılması, tasnif edilmesi, raporlanabilmesi; Üye ile iletişime geçilebilmesi, haberleşme, vb. amaçlarla kullanılabilmesi için gerekli fonksiyonları sağlama hizmetleridir.
   
  2. GENEL HÜKÜMLER
   
  2.1. Ajans, Site üyelik ücretini belirlemekte ve belirlenmiş olan ücreti dilediği zaman değiştirmekte tamamen serbesttir. Sitede güncel üyelik ücretleri yer almakta olup üyelik ücretinin değişmesi halinde Sitede söz konusu değişikliğe ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Üye, Siteye üye olması sırasında kendisine yöneltilen ve üyeliğinin üyelik süresi sonunda otomatik olarak yenilenmesine ilişkin onay talep butonunu tıklamakla, her üyelik süresi bitiminde üyeliğinin otomatik olarak yenilenmesine ve söz konusu süreye ilişkin olarak otomatik uzama tarihinde geçerli olan üyelik ücreti ödemesinin Sitede kendisine sunulan ödeme alternatifleri arasından tercih ettiği ödeme yöntemiyle yapılmasına önceden koşulsuz olarak muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Ajans ve Üye, Üyenin üyelik süresinin sonunda üyeliği yenilememe ve Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ancak Üye, işbu madde uyarınca otomatik yenilemeyi tercih etmişse üyelik süresinin sona ermesinden önce Ajans’a fesih başvurusunda bulunmadıkça üyeliğinin aynı süre ile otomatik olarak uzayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Ajans’ın sözleşmeyi fesih hakkı her zaman mevcuttur.
   
   
  2.2. Ajans Üyeye hiçbir şekilde iş bulma ya da oyuncu olabilme garantisi vermemektedir. Sitede kullanılan oyunculuğa teşvik içerikli ifadeler, kesinlikle Ajans tarafından Üyeye yapılmış bir vaat niteliğinde olmayıp Üye bu hususu bilerek işbu Sözleşmeyi beyan ve kabul eder.
   
  2.3 Üye, Siteye üye olmasının ve üyeliği sonucu kuracağı bağlantılar ve alacağı işlerin üçüncü gerçek veya tüzel kişi(ler) ile arasındaki herhangi bir yazılı ya da sözlü sözleşme maddesi ya da üçüncü gerçek veya tüzel kişiye/lere verilmiş bir taahhüdü ihlal etmediğini beyan eder. Bu bağlamda, Üyenin Siteye üyeliği kanalıyla herhangi bir kulüple, bağlantı kurması veya projede yer alması durumunda  Ajans’ın, gerçek ve tüzel kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ajans, Üye ile bağlı olabileceği kulüpler arasındaki ilişkinin dışındadır. Üyenin başka varsa, yapmış olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülükleri kendi sorumluluğundadır. Ajans’a bu konuda gelecek taleplerle ilgili olarak Üye, tüm sorumluluğu üstlendiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Eğer Ajans bu madde çerçevesinde üçüncü kişilere karşı hangi nam veya sıfat altında olursa olsun herhangi bir ödeme yaparsa, Üyeye rücu hakkı her zaman saklıdır.
   
   
  2.4. Üye, işbu üyelik ile kabul ettiği üyelik ücretinin makul nitelikte olduğunu, üyeliğinin cayma hakkını kullanabileceği sürenin dolmasından sonra kendi talebi ile veya işbu Sözleşme madde 2.22’de sayılan hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde Ajans tarafından sona erdirilmesi durumunda ücret iadesi olmayacağını, bu yönde hiçbir talep ve hakkı bulunmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. 
   
  2.5.Kendi adına üyelik başvurusu yapan herkes, 18 (onsekiz) yaşını doldurduğunu(ergin olduğunu) beyan ve taahhüt eder. Üye, üyelik formunda yer alan tüm bilgilerin ve özellikleyaşına ilişkin verdiği bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder ve yanlış bilgi verilmesi halinde Ajans’ın bundan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğun Üyenin kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
   
  2.6. Ergin olmayan adayların üyelik başvurularını kanunen yetkili veli veya vasisi (Bundan sonra “Yasal Temsilci” olarak anılacaktır.) yapmak zorundadır. Ergin olmayan kişiler, doldurulan formun Yasal Temsilcileritarafından doldurulduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu kurala aykırı şekilde Yasal Temsilcibilgisi ve izni olmaksızın üyelik formunu ve işbu Sözleşmeyi kabul edenlere ilişkin olarak Ajans’ın hiçbir yasal sorumluluğubulunmamaktadır. Bu durumun herhangi bir şekilde fark edilmesini müteakip söz konusu kişilerin üyeliğine Ajans tarafından derhal son verilecektir.
   
  2.7. Üye, Sözleşme konusu Hizmetlerden yararlanabilmek için Sitede yer alan işbu Sözleşmeyi üye olduğu sırada okuduğunu ve kabul ettiğini ve seçtiği üyelik paketine tekabül eden üyelik ücretini ödemek suretiyle kendi adına Sitede hesap açabilir. Üye, üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi ve daha sonraki girişlerde Üyenin tanınması için  kişisel bilgilerini, tebligat adresini ve elektronik posta adresini doğru ve eksiksiz olarak bildirilmek zorundadır.Üye, kayıt işlemleri tamamlanıp, elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve kendi belirlemiş olduğu şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.
   
  2.8. Ajans, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin işbu Sözleşme şartlarına uygun olmasına rağmen, Üyelik talebini reddetme ve hiçbir sebep göstermeksizin profil açmama hakkına sahip olup, Üye bu nedenle Ajans’tan zarar, masraf, tazminat vb. hangi nam yahut sıfatla olursa olsun herhangi bir hak veya talepte bulunulamaz.
   
  2.9. Üyenin Siteye yüklediği İçerikler Site Yöneticisinin İçeriklerin işbu Sözleşme hükümlerine uygunluğunu onaylaması şartıyla ve bu onayı vermesi akabinde Üyenin profilinde yer alacaktır. Üyenin profil oluşturması, Ajans’a söz konusu profilin içeriğini sadece üyelik süresince yayında tutma yükümlülüğü getirir.
   
  2.10. Üye, tebligat adresi başta olmak üzere, tüm kişisel bilgilerini doğru vermekle yükümlü olup, Üyenin, kişisel bilgilerinde hata veya eksiklik olması halinde Site bundan dolayı hiçbir şekilde hukuki, idariveya cezai olarak sorumlu tutulamaz. Bu durumda Ajans Üyenin Sitedeki profilini Üyeye önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın kapatabilecek ve üyeliğini derhal sonlandırabilecektir. Üye Siteye üye olmak ve/veya Siteyi kullanabilmek için, sağladığı bilgileri güncel tutmayı taahhüt etmektedir. Üye bilgilerinin güncel olmamasından dolayı Ajans hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
   
  2.11. Üye, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yaymayacağını, temsil etmeyeceğini, işlemeyeceğini, derlemeyeceğini ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini veya herhangi bir biçimde haksız rekabette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ajans ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
   
  2.12. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Ajans’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Ajans çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu, bütünüyle bu işlem ya da eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Ajans, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü değildir ve bunlardan dolayı sorumlu değildir.
   
  2.13.  Ajans, telif haklarına ve fikri mülkiyete saygı prensibini kabul etmiştir. Hiçbir Üye, anılan prensibe aykırı davranamaz. Üyenin kendi kişisel profil sayfasında yayınlanacak olan işitsel, yazılı ve görsel materyaller, Üyenin fikri emeği sonucu ortaya çıkmış Üyeye özgü fikri ürünler olmalı ve hiçbir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal etmemelidir; aksi halde tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk Üyeye ait olacaktır.
   
  2.14. Üyenin kendi kişisel profil sayfasında yayınlanan ve Üyeye özgü fikri ürünlere karşı üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir hukuka aykırı davranıştan dolayı Ajans’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye, üçüncü kişilerin Üyeye ait fikri ürün ile ilgili işleyebileceği hak ihlalinin engellenmesi için Ajans’a müracaat edemeyeceği gibi, sonuçların ortadan kaldırılmasını da Ajans’tan talep edemez.
   
  2.15.  Ajans, Site dâhilinde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Ajans, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.
   
  2.16. Ajans, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; üyeliğin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, üyeliğin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
   
  2.17. Site’nin işleyişi gereği, Ajans tarafından Üyeye yöneltilecek değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek zararlar, hukuki, idari ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir. Bu durumda Ajans’ın Üyenin üyeliğini derhal sona erdirme yetkisi bulunmaktadır.
   
  2.18. Üye, Ajansa ayrıca sebep göstermeye gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda sistemi ve Hizmetleri geçici süre ile askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini ve sistemdeki ve Hizmetlerdeki kalıcı ya da geçici herhangi bir değişiklik, askıya alınma veya durdurulmadan dolayı Ajans’ın Üyenin kusurundan kaynaklanmayan hallerde gerçekleştirilecek ücret iadesi haricinde bir sorumluluğu ya da yükümlülüğünün olmayacağını beyan ve kabul eder.
   
  2.19. Üyenin Sitedeki profiline gönderilen bütün bilgilerin ve verilerin Üyenin kendi kusuru veya ihmali sebebiyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Ajans sorumlu tutulamaz.
   
  2.20. Site üzerinden, Ajans'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Ajans tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Ajans'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
   
  2.21. Üye, işbu Sözleşmeyi onaylamak suretiyle üyeliğin tesisi gününden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabileceğini ve bu 7 (yedi) günlük sürenin hitamıyla birlikte böyle bir hakkı kalmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Cayma hakkının süresi içinde kullanılması halinde üyelik bedeli Üyenin imzalamış olduğu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri uyarınca iade edilecektir.
   
  2.22. Üye, Siteyi kullanırken ve Ajans’ın sunduğu Hizmetlerden yararlanırken Ajans, diğer Üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını, her zaman hukuka, ahlaka, adaba ve kamu düzenine uygun hareket edeceğini, bunlara aykırı bir işlem yapması halinde hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Ajans’ın aykırı hareketten doğacak her türlü zararını karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda olmak üzere, Üye Siteyi aşağıdaki amaçlara doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet edecek şekilde kullanmamayı açık olarak kabul, beyan ve taahhüt etmekte olup bu maddeye aykırılıktan doğacak her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Üyeye aittir:
   
  •       Başkalarının hakkında küçük düşürücü, kaba, yanıltıcı, yanlış yönlendirici veya kişilik haklarına saldırıcı tavırlarda bulunmak,
  •       Dini, cinsi, politik, etnik kökene dayalı ya da bölgesel ayrımcılık yapmak,
  •       Yasalarla belirlenen ve genel ahlaka, adaba, kamu düzenine aykırı, her türlü erotik, pornografik içerik yüklemek ve/veya iletmek,
  •       3.şahıslara ait bilgileri, belgeleri, patenti, fikri veya sınai hakkı ya da kanunlarla korunan her türden diğer hakkı ifşa veya ihlal etmek,
  •       Siteyi özgün kullanım amacı dışında herhangi bir ürün ya da hizmetin reklamını yapmak amacıyla kullanmak,
  •       Diğer üyelere herhangi bir taciz edici ya da tehditkâr davranışta bulunmak veya gizlice yaklaşmak.
  •       Gerçeğe aykırı beyanda bulunma
   
  Bu durumda Ajans, üyelik talebini reddetme veya mevcut üyeliği derhal sonlandırma ve Üyeden her türlü zararının tazminini talep etme hakkına sahiptir.
   
  2.23. Üye, yapacağı ödemelere ilişkin faturanın Sitede kayıtlı elektronik posta adresine ve/veya Sitedeki özel/şahsi hesabına internet üzerinden yapılacak gönderimi ile faturanın kendisine tebligatının sağlanmış olacağını beyan ve kabul eder.
   
   
   
  3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
   
  3.1. Üyelerin Hakları
   
  Üye, kendisinin sağladığı, gönderdiği ya da Siteye yüklediği veya Ajans’a teslim ettiği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında “eser” niteliğinde olan fikri ürünlerin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarının kullanımı konusunda Ajans’a Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 56. maddesinde ifade edilen şekilde “Tam Ruhsat” tanımıştır. Bu çerçevede Üye, sağladığı, gönderdiği ya da Siteye yüklediği veya Ajans’a teslim ettiği Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında “eser” niteliğinde olan fikri ürünler üzerinde başkalarına herhangi bir ruhsat tanımayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  Üye, kendisinin sağladığı, gönderdiği ya da Siteye yüklediği veya Ajans’a teslim ettiği ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında “eser” niteliğinde olmayan diğer içerik ve fikri ürünlerle ilgili işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hak ve yetkilerinin de Ajans tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini ve bu hususta Ajans’ı yetkilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında “eser” niteliğinde olsun veya olmasın, kendisinin sağladığı, gönderdiği ya da Siteye yüklediği veya Ajans’a teslim ettiği herhangi bir içeriğin ve fikri ürünün bütün patent, marka, telif veya fikrî ve sınai nitelikteki diğer haklarına sahip ve bunları hukuka uygun şekilde kullanma yetkisini haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Diğer yandan Üye,kendisinin sağladığı, gönderdiği ya da Siteye yüklediği veya Ajans’a teslim ettiği herhangi bir içeriğin ve fikri ürünün Ajans tarafından Hizmetleri sağlamak amacıyla ve işbu Sözleşme’nin diğer hükümleri uyarınca dünya çapında ücretsiz olarak kullanılabilmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Böylelikle Ajans, Üye tarafından sağlanan İçeriği doğrudan veya Ajans tarafından sağlanan diğer Hizmetler ile bağlantılı olarak kullanma hakkına sahip olmakta ve Üye buna peşinen muvafakat etmektedir.
   
   
   
   
   
  3.2. Ajans’ın Hakları
   
  3.2.1. Bu Site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Üye tarafından sağlanan bilgiler ve bu Site’nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm bileşenleri (Hepsi birden “Ajans’ınTelif Haklarına Tabi Çalışmaları” olarak anılacaktır.) Ajans'a aittir.
   
  3.2.2. Üye, AjansHizmetlerini, Ajans bilgilerini ve Ajans'ın Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Ajans'ın Hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Üye, İşbu Sözleşme dâhilindeAjans tarafındanaçıkça izin verilen durumlar haricinde Ajans’ınTelif Haklarına Tabi Çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, yayamaz, dağıtamaz, temsil edemez ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletemezyahutbunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
   
  3.2.3. İşbu Sözleşme dâhilinde Ajans tarafından açıkça yetki verilmeyen hallerde Ajans; AjansHizmetleri, Ajans bilgileri, Ajans’ınTelif Haklarına Tabi Çalışmaları, Ajans ticari markaları,  Ajans ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
   
  3.2.4. Üyenin Sitenin alan adını ve sosyal ağı düzenleme, değiştirme, reklam veya tanıtımını yapma veya bu yönde talep veya taahhütte bulunma vb. herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.
   
  4. SÖZLEŞME MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER
   
  Ajans, dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde ve Sitede yer alan yasal uyarı ve gizlilik politikası metinlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer. Üye Siteye her girişinde yasal uyarı ve gizlilik politikası metinlerinin yer aldığı sayfaları ziyaret etmelidir. İşbu Sözleşme maddeleri Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
   
  5. MÜCBİR SEBEPLER
   
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ajans işbu Sözleşme koşullarından ya da gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ajans açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için Ajans’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ajans’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bununla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir. Bu hallerde Üye kendi kişisel profil sayfalarının yayınına devam etmesi isteğinde veya zarar, tazminat, masraf vb. taleplerde bulunamaz.
   
  6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
   
  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.
   
  Üye, tüm ihtilaflar ve ödemeler konusunda Ajans’ın kayıtlarının tek muteber delil olduğunu ve bu hükmün yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
   
  İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde de Afyon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
   
  7. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL
   
  İşbu Sözleşme Ajans tarafından Site içerisinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Üye işbu Sözleşme hükümlerini Siteye Üye olmakla kabul etmiş olmaktadır.