Giriş Yap Kayıt Ol Hemen Ücretsiz Kayıt Ol geleceğini değiştir!
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
  MADDE 1 -
  TARAFLAR
  SATICI
  Ticari Ünvanı :
  ZERİF NET
  Adresi Zafer Mahallesi 130. sokak Esenyurt/İstanbul
  Telefon
  Satıcı E
  -Posta Adresi :
  info@sportyeer.com
  ALICI
  Adı:
  soyadı :
  Adresi :
  Telefon :
  E-Posta:
  MADDE 2
  -
  SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, ZERİF NET şirketine ait [www.sportyeer.com] alan adlı web sitesinden (“sportyeer.com”), Satıcı'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Sportyeer ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında sportyeer' in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
  MADDE 3 –
  SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve
  İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  Hizmet
  bedeli:
  KDV dahil toplam
  Bedeli:
  Ödeme Şekli ve Planı:
  Eft veya Kredi Kartı ile
  Alınan Vade Farkı:
  Bankalarca Belirlenen orandır.
  Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
  MADDE 4 -
  HİZMETİN
  TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
  Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan
  satın almış olduğu üyelik hizmetinin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Üyelik Hizmeti,Alıcı'nın üye olurken belirtmiş olduğu telefon numarasına Satıcı tarafından gönderilen şifre ile tamamlanmış olur.
  MADDE 5
  -
  ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
  Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Üyelik Hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, Hizmet'e ait temel özellikler, Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.Üyelik Hizmetinin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
  kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
  MADDE 6
  - SATICININ BEYAN VE
  TAAHHÜTLERİ
  Satıcı, Sözleşme konusu Üyelik Hizmetinin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, kullanılabilir ve belirtilen niteliklere uygun şekilde
  Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.
  MADDE 7
  – CAYMA HAKKI
  Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin,
  satın aldığı Hizmeti sözleşmeyi onaylama tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı'ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişimkanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi'ndekicayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Hizmeti Satıcı'ya geri verir.
  b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek
  hizmet eksiksiz iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Hizmetbedeli
  Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Hizmet, Satıcı'ya iade edilirken, hizmetin teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
  MADDE 8


  MADDE 9
  -
  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret
  Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
  MADDE 10
  -
  MALIN/HİZMETİN FİYATI
  Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve hizmet
  ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
  MADDE 11
  -
  TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
  MADDE 12

  BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
  İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın ve Doğuş Planet'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bumaddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğindeolduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  MADDE 13
  - YÜRÜRLÜK
  13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, kayıt tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.